Idiom.

Telefons 977 407 175 / Fax 977 407 629

Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

Tallers GON-GAR, S.L.

http://www.gongar.com

Tallers Gon-Gar, S.L. (En endavant GONGAR) amb domicili a

Sant Jordi, 18-20 43747 – Benissanet (TARRAGONA)

posa a disposició al seu lloc web http://www.gongar.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de GONGAR per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals s’exposen a l’USUARI al lloc web http://www.gongar.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

L’accés al lloc web de GONGAR implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals

PRIMERA. – CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1. – La utilització del lloc web de GONGAR no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d’articles existents en http://www.gongar.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel · lectual etc. Expressament GONGAR prohibeix els següents:

1.1.1. – Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de GONGAR oa tercers.

1.1.2. – Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing “)

1.2. – GONGAR podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals-veure clàusula cinquena.

SEGONA. – CONTINGUTS. Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1. – GONGAR utilitzant fonts internes i externes de tal manera que GONGAR únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2. – Tercers aliens a, GONGAR bé mitjançant col · laboracions directes al lloc web o bé presents a través de links a altres llocs web oa notícies d’altres llocs dels que no és titular GONGAR. GONGAR en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links.

L’USUARI que desitgi establir un hiperenllaç al seu lloc web al lloc web de GONGAR no realitzarà un ús il · legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit lloc web.

2.3. – GONGAR es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

TERCERA. – DRETS D’AUTOR I MARCA. – GONGAR és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de GONGAR, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de GONGAR. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de GONGAR-els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web-es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de GONGAR

QUARTA. – JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE. – Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de TARRAGONA renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

CINQUENA: En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul · la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. GONGAR podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de GONGAR.